More than a slight cramp: Gordon did some damage

More than a slight cramp: Gordon did some damage  |  Photo: Gripped Films / Aaron Kobilis
Slideshow: Click photo to view next image
More than a slight cramp: Gordon did some damage
More than a slight cramp: Gordon did some damage  |  Photo: Gripped Films / Aaron Kobilis
Previous  |  Next  |  Gallery Thumbnails  |  Related Story

Slideshow: Click photo to view next image